Algemene Voorwaarden

1 Begripsbepaling-en 1.1 In deze voorwaarden hebben de navolgende termen de volgende betekenis:

● Cliënt: de natuurlijke persoon, eventueel handelend namens een onderneming of rechtspersoon, die geïnteresseerd is in de diensten van Session One, maar nog geen overeenkomst heeft gesloten.

● Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht welke Session One en wederpartij gesloten hebben met betrekking tot de te verrichten werkzaamheden.

● Wederpartij: de natuurlijke persoon, eventueel handelend namens een onderneming, die een overeenkomst heeft gesloten met Session One.

Titel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op, en maken integraal onderdeel uit van alle overeenkomsten die door of ten behoeve van Session One worden gesloten, tenzij deze voorwaarden expliciet niet van toepassing worden verklaard dan wel andere voorwaarden van toepassing worden verklaard.

2.2 Enige (algemene) voorwaarden van wederpartij zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

2.3 In geval van tegenstrijdigheid tussen deze voorwaarden en de voorwaarden uit de overeenkomst, prevaleert hetgeen bepaald in de overeenkomst.

2.4 In aanvulling op deze voorwaarden zijn op elk van de door Session One gesloten overeenkomsten de redelijkheid en billijkheid van toepassing.

3 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

3.1 Op alle overeenkomsten gesloten door Session One en op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

3.2 Eventuele rechtsgeschillen worden bij de kantonrechter beslecht. Tegen deze beslissing staat geen hoger beroep open. De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd om kennis te nemen van een rechtsgeschil.

4 Intakegesprekken en offertes

4.1 Intakegesprekken die Session One voert met cliënt zijn geheel vrijblijvend. Na het intakegesprek kan er, afhankelijk van het verloop van het gesprek, een offerte aan cliënt worden verstuurd. In de offerte wordt opgenomen hetgeen tijdens het gesprek is besproken en een prijsindicatie.

4.2 Offertes die Session One aanbiedt zijn geheel vrijblijvend. Offertes worden per mail of schriftelijk aan cliënt opgestuurd.

4.3 In afwijking met hetgeen genoemd in het vorige lid, kan er aan een offerte een termijn worden gekoppeld. Binnen deze termijn dient wederpartij aan Session One te laten weten of er al dan niet een overeenkomst wordt aangegaan.

4.4 De kosten genoemd in de offerte zijn onder voorbehoud en kunnen naar omstandigheden onderworpen worden aan wijzigingen. Session One zal hier tijdig en duidelijk melding van doen aan wederpartij.

Titel 5 Overeenkomsten

5.1 Overeenkomsten tussen Session One en wederpartij worden in tweevoud opgemaakt en door beide partijen ondertekend.

5.2 Digitale en elektronische handtekeningen zijn geldig en bindend mits in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.

5.3 De overeenkomst eindigt slechts op het moment dat levering heeft plaatsgevonden en de gehele koopsom is voldaan.

5.4 Session One streeft ernaar de deadline genoemd in de overeenkomst te halen. Mocht dit door onvoorziene omstandigheden en/of een situatie van overmacht niet mogelijk zijn, dan doet Session One daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan wederpartij.

5.5 De mededeling genoemd in het vorige lid geschiedt schriftelijk. Indien een schriftelijke mededeling redelijkerwijs niet kan worden afgewacht of niet wenselijk is, dan kan de mededeling ook mondeling geschieden. In het geval van een mondelinge mededeling dient er bij de eerst mogelijke gelegenheid een schriftelijke correspondentie plaats te vinden waarin de nieuwe deadline wordt vermeld.

5.6 Session One is in een situatie als genoemd in lid

5.4 niet aansprakelijk voor de schade die wederpartij lijdt.

5.7 Indien wederpartij een aanbetaling heeft gedaan en Session One niet blijkt te kunnen leveren op de afgesproken datum dan zullen de partijen, met inachtneming van de omstandigheden van het geval en de redelijkheid en billijkheid, zoeken naar een geschikte oplossing.

5.8 Er is sprake van overmacht in situaties waarin Session One geen verwijt te maken valt. Overmacht wordt in ieder geval geacht aanwezig te zijn in, maar niet gelimiteerd tot, de volgende gevallen: defecten aan apparatuur, verlies van data door hardware problemen en vertragingen op de weg en/of openbaar vervoer.

5.9 In een overmachtsituatie heeft Session One een inspanningsplicht om ervoor te zorgen dat wederpartij zo min mogelijk schade lijdt.

5.10 Session One mag te alle tijde werkzaamheden door een derde partij laten verrichten. Wederpartij hoeft hiervoor niet op te draaien. Wederpartij dient zijn volledige medewerking te bieden.

5.11 Deze Algemene Voorwaarden blijven onverlet van toepassing in een situatie zoals bedoeld in het vorige lid.

5.12 Session One is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het niet (tijdig) leveren van derde partijen. Session One heeft echter wel een inspanningsplicht om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden zo soepel mogelijk verlopen en wederpartij geen schade lijdt als gevolg van niet-nakoming van derde partijen.

Titel 6 Annulering

6.1 Indien wederpartij niet langer gebruikt wenst te maken van de diensten van Session One, dan kan wederpartij de overeenkomst opzeggen.

6.2 In het geval dat een wederpartij die een aanbetaling heeft gedaan opzegt op het moment dat er nog geen aantoonbare werkzaamheden zijn verricht door Session One, dan heeft wederpartij recht op restitutie van 90% van de aanbetaling.

6.3 In het geval dat een wederpartij opzegt op het moment dat er aantoonbare werkzaamheden zijn verricht dan zal er een bedrag in rekening worden gebracht. Dit bedrag is afhankelijk van de aard van de verrichte werkzaamheden en het aantal uren dat hieraan is besteed.

6.4 Onder werkzaamheden als bedoeld in het vorige lid wordt onder andere, maar niet gelimiteerd tot, het volgende verstaan: voorbereidingshandelingen, aankoop van materialen, producten of apparatuur en alle overige werkzaamheden ter voltooiing van de opdracht.

Titel 7 Levering

7.1 Session One levert, afhankelijk van de aard van het eindproduct, in beginsel uitsluitend digitaal.

7.2 Tussen partijen kan worden overeengekomen dat levering op een andere wijze plaatsvindt.

7.3 Eventuele transportkosten komen voor rekening van wederpartij.

7.4 Indien wederpartij kiest voor levering met tussenkomst van een derde, dan is Session One niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat bij de levering.

Titel 8 Betaling

8.1 Prijzen zijn berekend op basis van verschillende factoren waaronder: de aard van de opdracht, de grootte van de opdracht en de complexiteit.

8.2 In het geval dat gaandeweg de uitvoering blijkt dat de kosten hoger zullen komen te liggen dan de afgesproken prijs, dan laat Session One dit tijdig weten aan de wederpartij.

8.3 Betaling geschiedt uitsluitend giraal en in Euro’s.

8.4 Wederpartij dient bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te doen. Werkzaamheden zullen pas worden verricht op het moment dat deze aanbetaling is ontvangen.

8.5 Partijen kunnen van de aanbetalingsplicht afwijken. Indien dit is overeengekomen met Session One.

8.6 Betaling geschiedt uiterlijk 21 dagen na de dag van de levering indien anders besproken in de overeenkomst. Van deze termijn kan niet worden afgeweken.

8.7 Session One heeft na 75 kalenderdagen het volledige recht de factuur per direct met 25% te verhogen. Waarbij elke 30 opeenvolgende dagen de factuur met een extra van 10% wordt verhoogd bij niet of onvolledige betaling.

8.8 Session One heeft na 90 kalenderdagen het volledige recht het openstaande bedrag te incasseren bij de Cliënt van de Wederpartij. Dit alleen indien Session One in opdracht werk voor de cliënt van de wederpartij.

8.9 Session One heeft na 45 dagen van een niet ontvangen betaling het recht al het geproduceerde werk te annuleren, vernietigen of op slot te zetten. Hierdoor heeft de wederpartij geen toegang en/of recht meer voor het geproduceerde werk. Indien een aanbetaling is verricht heeft de wederpartij gelimiteerd toegang.

Titel 9 Garantie

9.1 Session One houdt te alle tijde rekening met de redelijke wensen van wederpartij.

9.2 Indien Session One op redelijke grond niet bereid is de opdracht volgens de aangegeven aanwijzingen uit te voeren, dan kan Session One de overeenkomst opzeggen wegens gewichtige redenen.

9.3 Er is sprake van een redelijke grond in onder andere, maar niet gelimiteerd tot, de volgende gevallen: aanwijzingen die conflicteren met de wet, aanwijzingen die conflicteren met de goede zeden en aanwijzingen die conflicteren met de redelijkheid en billijkheid.

9.4 Indien wederpartij ontevreden is over het geleverde, dan zal Session One dit maximaal twee keer kosteloos aanpassen. Indien wederpartij ontevreden blijft, zullen er opnieuw kosten in rekening worden gebracht.

Titel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Van de aansprakelijkheidsbepalingen 5.6, 5.12 en 7.4 kan niet worden afgeweken.

10.2 Voor overige schade die wederpartij lijdt is Session One niet aansprakelijk tenzij de schade het gevolg is van roekeloosheid aan de kant van Session One.

Titel 11 Eigendomsvoorbehoud

11.1 Conceptversies die door Session One aan wederpartij worden getoond zijn eigendom van Session One. Op wederpartij rust een geheimhoudingsplicht met betrekking tot hetgeen dat is getoond.

11.2 Indien wederpartij de conceptversie of iets dat hier sterk op lijkt zelf namaakt of laat namaken, dan zal Session One een schadevergoeding vorderen.

11.3 Wederpartij ontleent geen rechten aan hetgeen door Session One is geleverd voordat de volledige koopsom is voldaan.

11.4 Op het moment dat de koopsom volledig is voldaan, verkrijgt wederpartij een gelimiteerd gebruiksrecht. Session One blijft een exclusief recht houden met betrekking tot het geleverde.

11.5 Het gelimiteerd gebruiksrecht van de wederpartij houdt onder meer in dat het geleverde niet kan worden overgedragen aan derden zonder toestemming van Session One.

11.6 Bij overeenkomst kunnen de volledige rechten van het geleverde worden overgedragen aan wederpartij.

11.7 Elke overtreding van het gebruiksrecht wordt beboet met €1000,- per dag zolang de overtreding aanhoudt.

Telefoon
+31 20 22 01 714

E-mail
hello@wordpress-751719-2541357.cloudwaysapps.com

Website
www.sessionone.nl

Adres
Panamalaan 5A 1019 AS, Amsterdam

KVK
54360900